Նորություններ

Տեղեկացնում ենք, որ սկսվել է ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Կաճառ» գիտական պարբերականի 2024թ. առաջին համարի հոդվածների հավաքագրման գործընթացը
Հղումներ


 


 


 

 

Գրախոսման կարգը և տպագրման պայմանները


 • Ձեռագիր աշխատանքը գրախոսության հանձնարարում և հաստատում է խմբագրա­կազմը:
 • Ձեռագիր աշխատանքի նախնական դիտարկման ընթացքում ստուգվում է դրա համապատաս­խանութ­յու­նը ժողովածուի թեմատիկային և ձևական պահանջներին:
 • Թեմատիկային չհամապատասխանելու դեպքում ձեռագիր աշխատանքը գրախոսության չի հանձնարարվում,ինչի մասին տեղեկացվում է հեղինակը:
 • Գրախոսն ընտրվում է խմբագրակազմից (ներքին գրախոսություն) կամ այն տրվում է անկախ փորձագետի (արտաքին գրախոսություն):
 • Գրախոսության գործընթացն անանուն է և′ գրախոսի, և′ հեղինակի համար:
 • Գրախոսության արդյունքում ձեռագիրը կարող է մերժվել, վերադարձվել հեղինակին` լրամշակման, ընդունվել հրատարակության:
   

Գրախոսությունը ներառում է. 
 

 • աշխատանքի բովանդակության և ժողովածուում դրա հրատարակության հնարավո­րութ­­յան գնահատական,
 • մեթոդաբանության և գործիքակազմի սխալների (դրանց առկայութ­յան դեպքում) թվարկում,
 • տեքստը լրամշակելու առաջարկներ:

Գրախոսի բացասական եզրակացության դեպքում ձեռագիր աշխատանքը դիտարկվում է խմբագրակազմի նիստում, որտեղ ընդունվում է որոշում կա′մ հոդվածի մերժման, կա′մ անկախ փորձագետից լրացուցիչ գրախոսություն ստանալու անհրաժեշտության մասին: Հեղինակը տեղեկացվում է վերջնական որոշման մասին: 
 

 • Ձեռագիր աշխատանքի հրատարակության և համարի բովանդակության վերջնական հաստատման որոշումը կայացվում է խմբագրակազմի նիստի ժամանակ:
 • Ձեռագիր աշխատանքների գրախոսությունը և հաստատումը տևում է 1-1,5 ամիս, որից հետո դրանք հրատարակվում են ըստ հերթականության: 
 • Խմբագրակազմը կարող է ընդունել որոշում հոդվածի արտահերթ հրատարակելու մասին:
 • Ձեռագիր աշխատանքը հրատարակության նախապատրաստելը ենթադրում է խմբագրակազմի կողմից տեքստի համապատասխանեցում ժողովածուի շրջանակներում պահանջվող խմբագրական չափանիշներին:
 • Խմբագրական ուղղումները չեն համաձայնեցվում հեղինակների հետ:
 • Հոդվածների տպագրությունն անվճար է:


Ձեռագիր աշխատանքը չի վե­րա­դարձվում հեղինակին: