Տեխնիկական պահանջներ


ՀՈԴՎԱԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿԻՆ

Հոդվածները ներկայացվում են բացառապես անգլերենով, բովանդակային հետևյալ կառուցվածքով՝ ներածություն, տեսամեթոդական հիմքեր, ուսումնասիրության մեթոդներ, ստացված արդյունքներ, եզրակացություն և գրականություն:

ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱՉԱՓԸ

Հոդվածն ընդունվում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ katchar@isec.am հասցեով:

Տարածքը` վերևից՝ 2 սմ, ներքևից՝ 2 սմ, ձախից՝ 2 սմ, աջից՝ 2 սմ:

Տառատեսակը` հայերենի համար` «GHEA Grapalat», անգլերենի և ռուսերենի համար` «Times New Roman»:

Տողերի միջև հեռավորությունը` 1,5:

Տառաչափը` 12:

Հոդվածի առաջին էջը պետք է ներառի`
 

  • հոդվածի վերնագիր (ցանկալի է, որ վերնագիրը պարունակի առավելագույնը 10 բառ).
  • Ամփոփում` անգլերենով՝ 1 էջ
  • Keywords and phrases (Do not exceed 10 words)
  • Ամփոփում՝ հայերենով՝ 1 էջ
  • Բանալի բառեր և բառակապակցություններ (Չգերազանցի 10 բառը)
  • Ամփոփում՝ ռուսերենով՝ 1 էջ
  • Ключевые слова и фразы (Не превышать 10 слов)

Սկզբում գրվում է հոդվածի վերնագիրը, այնուհետև՝ հեղինակի/հեղինակների անուն-ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատավայրը, գիտական աստիճանը և կոչումը: Այնուհետև անգլերենով ներկայացվում են հոդվածի ամփոփումը, բանալի բառերը և բառակապակցությունները, հետո՝ ամբողջական հոդվածը: Հոդվածի ավարտին հայերեն և ռուսերեն լեզուներով ներկայացվում են վերնագրերը, ամփոփումները և  բանալի բառերն ու բառակապակցությունները: