Նորություններ

Տեղեկացնում ենք, որ սկսվել է ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Կաճառ» գիտական պարբերականի 2024թ. երկրորդ համարի հոդվածների հավաքագրման գործընթացը։
Հղումներ


 


 


 

 

Տեխնիկական պահանջներ


ՀՈԴՎԱԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿԻՆ

Հոդվածները ներկայացվում են բովանդակային հետևյալ կառուցվածքով՝

 • ներածություն,
 • տեսամեթոդական հիմքեր,
 • ուսումնասիրության մեթոդներ,
 • ստացված արդյունքներ,
 • եզրակացություն,
 • օգտագործված գրականության ցանկ։


ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱՉԱՓԸ

Հոդվածն ընդունվում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ https://katchar.sci.am հասցեով:

Տեքստում տողադարձ չօգտագործել:
 

 • Համակարգը՝ Microsoft Office Word
 • Թղթի չափը՝ А4
 • Էջերի քանակը՝ 10-12
 • Ամփոփումը` անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն՝ 1 -ական էջ (պարտադիր)
 • Տողերի միջև հեռավորությունը` 1,15
 • Լուսանցքները` վերևից՝ 2․01 սմ, ներքևից՝ 2․01 սմ, ձախից՝ 2․01 սմ, աջից՝ 2․01 սմ
 • Տեքստի տառատեսակը` հայերենի համար` «GHEA Grapalat», անգլերենի և ռուսերենի համար` «Times New Roman»
   

ՏԱՌԱՉԱՓԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ`
 

 • Վերնագիրը, հեղինակի անունը, ազգանունը՝ 10․5 - ԳԼԽԱԳԻՐ, մուգ/Bold,
 • Հեղինակի/հեղինակների զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատավայրը, գիտական աստիճանը և կոչումը, էլփոստը, հեռախոսահամարը (պարտադիր), 10․5 - ոչ մուգ,
 • Ամփոփումները՝ 10․5 - ոչ մուգ (օգտագործել միայն Համառոտագիր, Abstract, Аннотация բառերը՝ մուգ/Bold)
 • Բանալի բառեր և բառակապակցությունները (չգերազանցել 10 բառը)՝ 10.5, ոչ մուգ - (օգտագործել միայն - Բանալի բառեր և բառակապակցություններ, Keywords and phrases, Ключевые слова и словосочетания բառերը՝ մուգ/Bold)
 • Ենթավերնագրերը՝ 10.5, մուգ/Bold, ոչ գլխագիր
 • Տեքստը՝ 10.5, ոչ մուգ
 • Հղումները՝ տեքստում՝ ուղղանկյուն փակագծերում՝ ըստ գրականության ցանկում ներկայացված կարգային համարի` [3, էջ 15]
 • Գրականության ցանկը - Գրականությունը ներկայացվում է բնագրի լեզվով:
 1. Նախ նշվում են հեղինակի (ների) ազգանունը (ները) և անվան սկզբնատառը (երը),
 2. այնուհետև նյութի՝ գրքի կամ հոդվածի ամբողջական անվանումը, ամսագրի լրիվ անվանումը,
 3. հրատարակման վայրը,
 4. հրատարակչությունը,
 5. հրատարակման թվականը,
 6. հատորի և թողարկման համարները,
 7. հերթական համարը,
 8. էջերը կամ գրքի էջերի քանակը (Օրինակ՝ Հակոբյան Մ․, Ստեփան Ոսկանյանը և նրա միջավայրը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2005, 472 էջ):
 9. Համացանցում տեղադրված նյութերի դեպքում կիրառվում են նույն սկզբունքները՝ վերջում նշելով համապատասխան նյութի հղման հասցեն և ծանոթանալու ամսաթիվը (օրինակ՝ … // URL: http://www.info..., 14.06.2016)