Տեխնիկական պահանջներ


ՀՈԴՎԱԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿԻՆ

Հոդվածները ներկայացվում են հայերենով, ռուսերենով և անգլերենով:

ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱՉԱՓԸ

Հոդվածը պատրաստվում է A 4 ձևաչափի թղթի վրա` միակողմանի տպված:

Տարածքը` վերևից – 2սմ, ներքևից – 2 սմ, ձախից – 2սմ, աջից – 2 սմ:

Տառատեսակը` հայերենի համար` «Unicode», անգլերենի և ռուսերենի համար` «Times New Roman»:

Տողերի միջև հեռավորությունը` 1,5:

Տառաչափը` 12:

Հոդվածի առաջին էջը պետք է ներառի`

հոդվածի վերնագիրը /ցանկալի է, որ վերնագրի առավելագույն երկարությունը չգերազանցի 10 բառը/.

ամփոփումը` ներկայացվող հոդվածի լեզվով  /5-10 նախադասություն/.

հոդվածի 5-10 հանգուցային բառեր և արտահայտություններ:

Սկզբում տրվում են հոդվածի հեղինակի անունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, կոչումը և գիտական աստիճանը: Հեղինակի անունը, ազգանունը  լինում են թերթի մեջտեղում` հոդվածի վերնագրից առաջ, գլխատառ /հաստ /Bold/, զբաղեցրած պաշտոնները, կոչումները և գիտական աստիճանները` փոքրատառ: