Նորություններ

Հարգելի՛ գործընկեր Սիրով տեղեկացնում եմ, որ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Կաճառ» գիտական պարբերականը, որը լույս է տեսնում տարին երկու անգամ պարբերականությամբ, ընդգրկվել է ԲՈԿ-ի համար ընդունելի գիտական պարբերականների ցուցակում:
Հղումներ


 


 


 

 

Տեխնիկական պահանջներ


ՀՈԴՎԱԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿԻՆ

Հոդվածները ներկայացվում են բովանդակային հետևյալ կառուցվածքով՝ ներածություն, տեսամեթոդական հիմքեր, ուսումնասիրության մեթոդներ, ստացված արդյունքներ, եզրակացություն և գրականություն:

ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՁԵՎԱՉԱՓԸ

Հոդվածն ընդունվում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ katchar@isec.am հասցեով:

Տեքստում տողադարձ չօգտագործել:
 

 • Համակարգը՝ Microsoft Office Word
 • Թղթի չափը՝ А4
 • Էջերի քանակը՝ 10-12
 • Ամփոփումը` անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն՝ 1 -ական էջ (պարտադիր)
 • Տողերի միջև հեռավորությունը` 1,15
 • Պարբերության առաջին տողի խորությունը՝ 1 սմ
 • Պարբերությունների հեռավորությունները՝ վերևից, ներքևից՝ 0 սմ, 0 սմ
 • Լուսանցքները` վերևից՝ 2 սմ, ներքևից՝ 2 սմ, ձախից՝ 2 սմ, աջից՝ 2 սմ
 • Տեքստի տառատեսակը` հայերենի համար` «GHEA Grapalat», անգլերենի և ռուսերենի համար` «Times New Roman»

Տառաչափը`  
 

 • Վերնագիրը, հեղինակի անունը, ազգանունը՝ 11, գլխագիր, մուգ/Bold,
 • Հեղինակի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատավայրը, գիտական աստիճանը և կոչումը, էլփոստը, հեռախոսահամարը, 10, ոչ մուգ,
 • Ամփոփումները՝ 10, ոչ մուգ (Համառոտագիր, Abstract, Аннотация բառերը՝ մուգ)
 • Բանալի բառեր և բառակապակցությունները (չգերազանցի 10 բառը)՝ 10, ոչ մուգ (Բանալի բառեր և բառակապակցություններ, Keywords and phrases, Ключевые слова и фразы բառերը՝ մուգ)
 • Ենթավերնագրերը՝ 10.5, մուգ, ոչ գլխագիր
 • Տեքստը՝ 10.5, ոչ մուգ


Հղումները՝ տեքստում՝ ուղղանկյուն փակագծերում՝ ըստ գրականության ցանկում ներկայացված կարգային համարի ([3, էջ 15]), մուգ։


Հերթականությունը՝
 

 • Վերնագիրը` (ցանկալի է, որ վերնագիրը պարունակի առավելագույնը 10 բառ)
 • Հեղինակի/հեղինակների անուն, ազգանուն, զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատավայրը, գիտական աստիճանը և կոչումը, էլփոստը, հեռախոսահամարը, հոդվածի ամփոփումը, բանալի բառեր և բառակապակցությունները (հոդվածի լեզվով)
 • Վերնագիրը, հեղինակի/հեղինակների անուն, ազգանուն, զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատավայրը, գիտական աստիճանը և կոչումը, էլփոստը, հեռախոսահամարը (պարտադիր), հոդվածի ամփոփումը, բանալի բառեր և բառակապակցությունները (անգլերենով, հետո հայերենով, հետո ռուսերենով )


Տեքստը
 

 • Գրականության ցանկը (Ցանկում գրականությունը ներկայացվում է բնագրի լեզվով: Նախ նշվում են հեղինակի (ների) ազգանունը (ները) և անվան սկզբնատառը (երը), այնուհետև նյութի՝ գրքի կամ հոդվածի ամբողջական անվանումը, ամսագրի լրիվ կամ ընդունված կրճատ անվանումը, հրատարակման վայրը, հրատարակչությունը, հրատարակման թվականը, հատորի և թողարկման համարները, հերթական համարը, էջերը կամ գրքի էջերի քանակը (Օր․՝ Հակոբյան Մ․, Ստեփան Ոսկանյանը և նրա միջավայրը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմ. ին-տ., 2005, 472 էջ): Համացանցում տեղադրված նյութերի դեպքում կիրառվում են նույն սկզբունքները՝ վերջում նշելով համապատասխան նյութի հղման հասցեն և ծանոթանալու ամսաթիվը (օրինակ՝ … // URL: http://www.info..., 14.06.2016)