Նորություններ

Հարգելի՛ գործընկեր Սիրով տեղեկացնում եմ, որ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Կաճառ» գիտական պարբերականը, որը լույս է տեսնում տարին երկու անգամ պարբերականությամբ, ընդգրկվել է ԲՈԿ-ի համար ընդունելի գիտական պարբերականների ցուցակում:
Հղումներ


 


 


 

 

Բարի գալուստ


ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Կաճառ» գիտական պարբերականի պաշտոնական կայք

 

«Կաճառ» գիտական պարբերականը ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պաշտոնական գիտական հանդեսն է:

 

«Կաճառ»   գիտական պարբերականը ստեղծվել է «Գիտական հոդվածների ժողովածու» (գլխավոր խմբագիր՝ հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Նաիրա Հակոբյան) գիտական հանդեսի հենքի վրա (2014թ․): Վերջինս ընդգրկված է եղել ՀՀ ԲՈՀ-ի՝ ատե­նա­­խոսութ­յուն­նե­րի հիմ­նա­կան ար­­դյունք­նե­րի և դրույթ­ների հրա­տա­րակման համար ըն­դունելի գիտա­կան ժո­ղո­­վա­ծու­ների ցան­կում մինչև 2019թ․:

 

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Կաճառ»   գիտական պարբերականը հրատարակվում է Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի որոշմամբ:

 

 «Կաճառ»   գիտական պարբերականը լույս է տեսնում տարին երկու անգամ և միտված է նպաստելու Հայաստանի Հանրապետության գիտակրթական ոլորտի բարելավմանը և առաջընթացին:

 

Գիտական պարբերականը, հրապարակելով գիտական և գիտամեթոդական հոդվածներ,  նպատակ է հետապնդում  իրազեկել գիտական հասարակությանը գիտության մեջ առկա արդիական ու հրատապ արժեքավոր գաղափարների ու հետազոտությունների արդ­յունքների վերաբերյալ, հնարավորություն ընձեռել իրականացնել վերջիններիս շուրջ գիտական քննարկումներ ու բա­նավեճեր,­­ զարգացնել նոր գաղափարներ և վերջիններս կյանքի կոչել:

 

«Կաճառ»   գիտական պարբերականում զետեղվում են գիտական և գիտամեթոդական բնույթի հոդվածներ, որոնք կօժանդակեն գիտակրթական ամենատարբեր բնագավառների առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը, առկա հիմնախնդիրների լուսաբանմանն ու իմաստավորմանը, համաշխարհային փորձի ուսումնասիրմանն  ու  ներդրմանը:

 

 Գիտական պարբերականը նախատեսված է գիտության և կրթության համակարգում աշխատողների և առհասարակ գիտության տարբեր բնագավառների զարգացմամբ շահագրգիռ յուրաքանչյուրի համար:

 

«Կաճառ»   գիտական պարբերականի խորագրերը ամփոփում են բնական, հումանիտար և հասարակական գիտությունների հիմնախնդիրների վերաբերյալ հոդվածներ:

 

Պաշտպանելով բազ­մա­կարծության և խոս­­­քի ազատութ­յան սկզբունք­­ները՝ խմբագ­­րա­կազ­մը հի­շեցնում է, որ հոդ­­ված­ներում և հրա­պա­րա­կում­ներում ներ­կա­­յացված տե­սակետնե­րը հե­ղի­նա­կային են, և հնարավոր է՝ չհամընկնեն խմբա­գրա­կազ­­մի պաշ­­տոնական դիրքո­րո­շում­ների հետ:

 

«Կաճառ» գիտական պարբերականի կայքում խմբագրությունը հրապարակելու է համարների բովանդակությունը, հոդվածների ամփոփումները, հանգուցային բառերն ու արտահայտությունները:

«Կաճառ» գիտական պարբերականում հոդվածները տպագրվում են անվճար՝ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ֆինանսական միջոցներով։